PIS – Polski Instynkt Samobójczy

Autor: Paweł Lechowski 8/30/2021 6:37:00 PM Ilość odsłon: 8446 Kategoria: Portal

      Rządzący nami PIS-owcy postanowili doprowadzić do  zbiorowego samobójstwa przedsiębiorczości Polaków. Temu służy opublikowany projekt zmian w podatkach i składkach ZUS. Rząd postanowił wprowadzić  9% obciążenie dochodu z działalności gospodarczej jako  nową składkę zdrowotną.

     W związku z tym, że możliwości wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia zawsze były  olbrzymie, a w czasie pandemii stały się niemal nieograniczone, rząd PIS-u postanowił sfinansować „darmową opiekę zdrowotną” poprzez 9% drenaż tych obywateli, którzy zajmują się na co dzień utrzymywaniem  państwa. Ten kto lepiej od innych się stara, kto ryzykuje, uczy się, jest przedsiębiorczy, nie ma prawa do wyższych zarobków, a za swoją horrendalnie wywindowaną składkę zdrowotną dostanie te samą nędzną jakość usługi medycznej, co pierwszy lepszy bezrobotny.  

       Niestety rząd PIS-u nie wprowadził żadnej racjonalnej kontroli wydatków na zdrowie, co pozwala przypuszczać, że w ten sposób pozyskane środki zostaną zmarnotrawione. 

       Mamy w tym projekcie nową myśl fiskalną – Ubezpieczeniowy Urząd Skarbowy (UUS)

Nowa fiskalna instytucja, przeznaczona do kontrolowania dochodu z działalności gospodarczej po linii ubezpieczeniowej.

       Polska musi być zaiste bardzo bogatym krajem, bo stać ją na wprowadzenie nowych urzędników  i urzędów, które będą dublowały to co już jest kontrolowane przez urzędy i urzędników skarbowych.     

            Trochę szczegółów:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki,

  1.  Liczenie podstawy wymiaru: Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, 30c lub 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”,

  2. Strata nic nie da: W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok stanowi ta kwota.

4.      Sposób liczenia: Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu, ubezpieczony, o którym  mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności  gospodarczej ustalony w następujący sposób:

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku kalendarzowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi       przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym  miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych, poniesionych od początku roku;

 4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę  dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na   ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od  początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie  jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania   przychodów.

  5.      Ryczałt też płaci.

1)      Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255, 1243 i …), stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

2)      W przypadku osiągnięcia przychodów, o których mowa w ust. 2d, opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składkę, o której mowa w ust. 2d, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się kwoty stanowiące składowe podstawy wymiaru składki, stosując proporcję, w jakiej pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ogólnej kwocie przychodów;

2) kwoty ustalone w sposób, o którym mowa w pkt 1 są pomniejszane o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w proporcji, w jakiej pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ogólnej kwocie przychodów, jeżeli składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu;

3) ustala się kwotę stanowiącą iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z pkt 1 pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 2 i 1/3 odpowiadającej jej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

4) roczną składkę stanowi suma kwot obliczonych zgodnie z pkt 3.

Urzędnicy zadbali o to, żeby rozstrzygnąć:

  A co jeśli podstawa niższa:  W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

A co jeśli podstawa wyższa: W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, to ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b.

  Będą zwroty na profil:

    Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2g, następuje na wniosek składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

 Krótkie terminy:

Wniosek, o którym mowa w ust. 2h, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

2j. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

2k. Wniosek, o którym mowa w ust. 2h, zawiera:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji,

d) nazwę skróconą płatnika składek,

e) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

2) informację o rocznym dochodzie;

3) inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu;

4) podpis wnioskodawcy.

 Warunek zwrotu przez potrącenie: brak zaległości  i trzy miesiące:

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, pod warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz złożenia wniosku najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 2i.

  W przypadku zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, dokonane rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2h, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

2o. Zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

2p. Odmowa zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, następuje w drodze decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, udostępnionej na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

2q. Od decyzji o odmowie, o której mowa w ust. 2p, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5–7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

2r. Zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, dokonuje się poprzez potrącenia ze składek przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktywnych trzeba karać dodatkowo:

 Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b.

2b. Przepis ust. 2a zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2d i 2e.

Nierealne terminy:

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o zastosowanych formach opodatkowania, oraz dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 81 ust. 2c, w terminie obowiązującym do złożenia dokumentów rozliczeniowych – do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, albo do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych osób.

Ubezpieczeniowy Urząd Skarbowy (UUS)  sprawdza dochód:

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, ust. 2d i 2e i ust. 2u, na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające formę opodatkowania obowiązującą tego ubezpieczonego oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji.

2f. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek dotyczących formy opodatkowania oraz wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu, o których mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c–2e, na zasadach określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 347305)

 Ilość odsłon:8005819