Sebastiana Pabisia walka z okrutnym ZUS-em

Autor: Paweł Lechowski 8/15/2017 12:12:00 PM Ilość odsłon: 57031 Kategoria: Portal

         

 Szanowni Państwo !

Jako redaktor naczelny portalu ZUUS.pl mam zaszczyt przedstawić na jego stronie internetowej czyn człowieka niepospolitego, bohatera Naszych Czasów,  który dotknięty nieszczęśliwym wypadkiem w pracy, niesprawiedliwie potraktowany przez „państwo prawa”,  sam jeden podjął walkę z  oddziałem ZUS-u Bielsko-Biała. Zwracam uwagę, że będąc w tak trudnej sytuacji wybrał drogę walki i konsekwentnie po niej podąża. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją wyjątkową. Pierwszy raz w Internecie prezentowany jest komplet faktów pokazujący w jak  okrutnym  czasie żyjemy, w  którym bezduszna biurokracja ZUS niszczy i  gnębi ludzi w majestacie  „państwa prawa”.

Oddaję głos Panu Sebastianowi Pabisiowi.

                                                 MOJA HISTORIA W SKRÓCIE 

 1. 13.06.2014 r. -  wypadek w pracy.
 2. L4 od 17.06.2014 r.
 3. Pierwsza kontrola zasadności L4 (BJ 4326208) przez ZUS - 11.09.2014 r. (wynik badania potwierdzający niezdolność do pracy).

            3. Pierwsze wezwanie na badanie

 1. Kolejna kontrola zasadności L4 (BJ 4558227) przez ZUS -  20.10.2014 r. (wystawiono zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS o ustaniu niezdolności do pracy - lek. med. Emilia Jodkowska zawierające informacje dla pracodawcy, iż w/w ...zaświadczenie lekarskie jest traktowane na równi z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku...).

         4. 1 Zaświadczenie orzecznika z 20.10.2014 r.

         4.2. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28.10.2014 r. odmawiająca zasiłku chorobowego 

 1. 21.10.2014 r. zostało mi wystawione nowe L4 potwierdzające moją niezdolność do pracy przez lekarza prowadzącego i jednocześnie w dniu 21.11.2014 r. złożyłem odwołanie od wydanej decyzji ZUS do Sądu - odpowiedź z ZUS 04.12.2014 r. ( L4 zostało wypłacone przez pracodawcę i sprawę uważa się za załatwioną i nie nadaje się jej dalszego biegu)

            5.1 Odwołanie do sądu z  18.11.2014 r.

            5.2 Pismo z ZUS 2014.12.04 r.

 1. 05.11.2014 r. - operacja kolana w szpitalu w Chrzanowie.
 2. 14.11.2014 r. kolejna kontrola zasadności L4 (BJ4518160) przez ZUS - (wynik badania potwierdzający niezdolność do pracy).

             7.  ZUS wezwanie na badanie z 2014.10.28 r.  na 14.112014 r.

 1. 08.12.2014 r. - przyznanie świadczenie rehabilitacyjnego do 15.03.2015 r.

8.1. ZUS - wezwanie na badanie z 2014.10.28 r. na 14.112014 r.

8.2.  ZUS orzeczenie lekarza orzecznika 2014.12.12 r.

 1. W lutym 2014 r. wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. 24.02.2015 r. - zgłosiłem się na badanie do lek. med. Elżbiety Rasiewicz - Procner, która po przeprowadzonym pobieżnie badaniu wysłała mnie na badanie do lekarza konsultanta ZUS.
 3. Otrzymałam wezwanie na badanie na 11.03.2015 r., od którego odstąpiono powołując się na brak mojej dokumentacji, o którą ZUS wystąpił do szpitala w Chrzanowie.

                    11. ZUS pismo z 2015.02.24 r.

 1. 20.03.2015 r. - badanie przez lekarza konsultanta lek. med. Joannę Rajewską-Dudek ( całość przebiegu badania opisana w złożonym sprzeciwie z dnia 25.03.2015 r., dodatkowo po badaniu przez lekarza ZUS udałem się do dr Kozika i dr Popka
  w Bielsku - Białej - historia zdrowia i choroby  + rezonans ze szpitala pod bukami oraz szpitala wojewódzkiego w Bielsku, które są sprzeczne z opinią i wydanym orzeczeniem lekarza ZUS ) - "dominata agrawacyjna" - taki zapis widnieje w wydanej przez Panią doktor opinii.

                  12.1 ZUS opinia lekarza konsultanta 2015.03.20 r.

                  12.2 Sprzeciw 2015.03.25 r.

                  12.3  Kartoteka z 31.03.2015 r. zanik mięśnia 5 cm

 1.  27.03.2015 r. - orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lek. med. Elżbiety Rasiewicz - Procner stwierdzające brak okoliczności uzasadniających ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, na co biegły sądowy w swojej opinii lipca 2015 r. stwierdził, że świadczenia rehabilitacyjne zostały przerwane w nieodpowiednim momencie i  zasadne było przedłużenie świadczeń, czy został zniweczony sukces operatora.

      - W lipcu 2016 r. w związku ze złożonym przeze mnie ponownym wnioskiem o rentę         ZUS skierował mnie na badanie do lekarza orzecznika ZUS, którym była lek. med.       Elżbiety Rasiewicz - Procner. Tym razem Pani doktor przyznała mi rentę do                           31.01.2017 r. czym potwierdziła fakt, że jestem niezdolny do pracy.

      - w listopadzie 2016 r. złożyłem doniesienie do Prokuratury w Bielsku - Białej
          o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią . med. Elżbiety Rasiewicz -             Procner

      - 08 marca 2017 r. lekarz orzecznik ZUS lek. med. Elżbiety Rasiewicz - Procner              wydała orzeczenie w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego         skutkami wypadku w wysokości 8%, a z polisy NNW z ubezpieczenia grupowego
       byłego zakładu pracy otrzymałem do tej pory już 15% po badaniach przez kilku              lekarzy powołanych przez ubezpieczyciela. Wobec powyższego uważam, że z racji              konfliktu interesów Pani doktor powinna zostać wyłączona z orzekania we wszelkich        sprawach dotyczących mojej osoby.

1.      Od 01 kwietnia 2015 r. w związku z nieprawdziwymi decyzjami wydanymi przez ZUS:

-  z powodu braku zdolności do pracy zostałem zwolniony z pracy,

- zostałem pozbawiony ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie nie mogłem kontynuować leczenia w ramach NFZ zaleconego przez lekarzy prowadzących dotychczas moje leczenie, które zostało podważone przez ZUS ( ZUS kwestionował moje leczenie w Chrzanowie). Od marca 2015 r. zmuszony zostałem do prywatnych wizyt u lekarza w Bielsku - Białej.

W marcu 2015 r. w ramach NFZ dr Popek skierował mnie na rehabilitację w trybie "PILNE", którą miałem rozpocząć 08 kwietnia 2015 r. jednak pomimo braku ubezpieczenia nie mogłem z niej skorzystać gdyż w systemach NFZ wyświetlałem się na czerwono jako osoba nie posiadająca ubezpieczenia zdrowotnego.

Również w marcu 2015 r. otrzymałem z poradni ortopedycznej w Chrzanowie skierowanie na rehabilitację w trybie "PILNE", miałem ustalone zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni Komes w Bielsku - Białej, z których również nie mogłem skorzystać ze względu na brak ubezpieczenia.

- razem z dzieckiem zostałem pozbawiony wszelkich środków do życia, a co za tym idzie zmuszony zostałem do niekorzystnego rozporządzania moim majątkiem (sprzedaż wartościowych rzeczy z domu), a następnie do zaciągania pożyczek w parabankach, co poskutkowało, tym, że wpadłem
w spiralę długów.

 13.1 ZUS orzeczenie lekarza orzecznika 2015.03.27 r.

 13.2 Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia20.07.2016 r.

 13.3 Zawiadomienie do prokuratury Rasiewicz

 1. Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
 2. 21.04.2015 r. zgłosiłem się na badanie przed Komisją ZUS w Chorzowie (złożone doniesienie do prokuratury w Chorzowie), która stwierdziła "...nie jest Pan niezdolny do pracy..." orzeczenie powyższej Komisji zostało oparte m.in. na orzeczeniu i opinii lekarzy wymienionych powyżej.

                    15.1 ZUS decyzja 2015.05.04 r.

                    15.2 ZUS orzeczenie Komisji Lekarskiej 2015.04.21 r.

 1. Odwołanie do Sądu Pracy.

                    16.  Odwołanie do Sądu 2015.05.21r.

 1. W miesiącu lipcu 2015 r. Sąd skierował mnie na badanie do biegłego sądowego Wiesława Maronia.

                     17.  Opinia sądowo-lekarska 2015.07.16 r.

 1. 22.07.2015 r. otrzymałem  z MOPS  w Bielsku - Białej Miejski Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" - ważne do 31.07.2018 r.

 

 1. ZUS nie zgodził się z wystawioną opinią, w wyniku czego Sąd skierował mnie na ponowne badanie do w/w biegłego sądowego z prośbą o opinię uzupełniającą. Po jej wydaniu główny lekarz orzecznik ZUS (Zbigniew Okoń) w piśmie do Sądu napisał, że mój stan się pogorszył.
 2. 01.12.2015 r. złożyłem do ZUS wniosek o rentę. Otrzymałem pismo informujące mnie, iż nie mogą rozpatrzyć mojego wniosku ze względu, iż cała moja dokumentacja jest w sądzie i do zakończenia sprawy zawieszają postępowanie o rentę. Jednak
  w styczniu 2016 r. otrzymałem z ZUS wezwanie na badanie, w wyniku którego lekarz konsultant ZUS dr Adam Rajewski w wydanej opinii stwierdził "...przeciwwskazane prace: wszystkie wymagające chodzenia po różnym podłożu, klękania, wymagające przysiadu, wchodzenia na drabiny i podesty....", a w podsumowaniu zapisał "...wymaga dalszej intensywnej rehabilitacji przez sześć miesięcy, przy czy konieczna byłaby stacjonarna i nawet dwukrotne turnusy w tym okresie....Niezdolny do pracy przez sześć miesięcy."

                20.1  Wniosek o rentę 2015.12.01

                20.2  ZUS pismo 2015.12.21

                20.3  ZUS skierowanie na badanie 2015.01.22

                20.4 ZUS opinia lekarza konsultanta 2016.01.25

 1. ZUS wypożyczył akta z Sądu, po czym nie zwrócił ich w ustalonym terminie
  w wyniku czego doprowadził do niepotrzebnego przeciągania sprawy i wydania wyroku.
 2. 21.03.2016 r. wydany wyrok przez Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - prawomocny z dniem 28.04.2016 r.

                22.  Wyrok z 2016.03.21

 1. W uzasadnieniu wyroku Sąd zaznaczył, "... iż opinia biegłego sądowego została
  w obszerny sposób uzasadniona, wynika z niej, że dokonano wnikliwej analizy dokumentacji medycznej, co nie wynika z akt ZUS w zakresie badań przeprowadzonych przez orzeczników ZUS. Biegły jednoznacznie wskazuje na konieczność kontynuowania świadczeń rehabilitacyjnych, które zostały przerwane
  w nieodpowiednim momencie, mogły dać poprawę zdrowia ubezpieczonego, nie stało się tak jednak, ale nie z powodu braku rokowań, a odmowy świadczenia rehabilitacyjnego dokonanej przez ZUS. We wskazanym okresie ubezpieczony miał szansę na poprawę stanu zdrowia, tym samym została spełniona przesłanka przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem przy pracy...."

                 23.  Uzasadnienie wyroku cz 1   cz 2    cz 3 

 1. Po kilkukrotnej interwencji w ZUS, w końcu 01.06.2016 r. osobiście odebrałem decyzję o przyznaniu renty (11.12.2015 r. ÷ 31.07.2016 r.), do tego czasu oczywiście pomimo pisemnych zaleceń ZUS nie wysłał mnie na wskazaną rehabilitację. W dniu 01 czerwca 2016 r. dzwoniła do mnie Pani z ZUS, która poinformował mnie o wyjeździe na rehabilitację  02 czerwca 2016 r. gdzieś w Polskę.  Nie interesowało jej, że sam wychowuję dziecko, któremu należy zapewnić opiekę. Ze względu na sytuację rodzinną nie wyraziłem na to zgody. Poprosiłem o możliwość wyjazdu w terminie późniejszym to otrzymałem odpowiedź, iż najbliższy wolny termin jest na listopad 2016 r. w Ustroniu.

                 24.  ZUS decyzja o przyznaniu renty 2016.05.30 r.

 1. W lipcu 2016 r. w związku ze złożonym przeze mnie ponownym wnioskiem o rentę ZUS skierował mnie na badanie do lekarza orzecznika ZUS, którym była lek. med. Elżbiety Rasiewicz - Procner. Tym razem Pani doktor przyznała mi rentę do 31.01.2017 r. czym potwierdziła fakt, że jestem niezdolny do pracy. A przecież to po jej decyzji z marca 2015 r. nie mogłem kontynuować leczenia, bo zostałem pozbawiony ubezpieczenia oraz wszelkich środków do życia.

                 25.  ZUS orzeczenie lekarza orzecznika 2015.03.27 r.

 1. W sierpniu 2016 r.  otrzymałem zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą kiło Zielonej Góry. Pismem z dnia 09 września, zwróciłem się z prośbą do ZUS o zamianę skierowania na rehabilitację leczniczą w systemie ambulatoryjnym, możliwie jak najbliżej miejsca mojego zamieszkania ze względu na fakt, iż  jestem osobą samotnie wychowującą niepełnoletniego syna, co wiąże się z koniecznością sprawowania opieki. Lekarz główny Orzecznik nie wyraził zgody. Pismem z dnia 28 września 2016 r. ZUS poinformował mnie o braku miejsc w ośrodkach prowadzących rehabilitację w Ustroniu. W związku z powyższym w październiku 2016 r. złożyłem do ZUS wniosek o ponowne rozpatrzenie, i otrzymałem skierowanie do sanatorium róża w Ustroniu od 03.11.2016.

26.1 Skierowanie do sanatorium

26.2 Wniosek o zamianę 08.09.2016 r.

26.3 Wniosek o ponowne rozpatrzenie       

 1.  20.10.2016 r. operacja kolana w szpitalu "Pod bukami"
 2. Na dzień 03.11.2016 r. otrzymałem skierowanie z ZUS na rehabilitację leczniczą
  w ramach prewencji rentowej ZUS do sanatorium "Róża" w Ustroniu, z którego ze względu na pogarszający się stan zdrowia zostałem wypisany w połowie zaplanowanego okresu po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Departamentu Prewencji
  i Rehabilitacji w Warszawie.

                     28.1. Informacja o rehabilitacji RÓŻA

                     28.2  Karta lecznicza z Uzdrowiska RÓŻA

                     28.3  Wniosek o skrócenie rehabilitacji w RÓŻA

 

 1. 12.01.2017 r. w związku ze złożonym ponownym wnioskiem o rentę po przeprowadzonym badaniu otrzymałem orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, iż jestem częściowo niezdolny do pracy do 31.01.2019 r.
 2. w lutym 2017r.złożyłem wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Po badaniu przez panią doktor Procner (konflikt interesów ponieważ złożyłem na w/w doniesienie do prokuratury) w/w Pani przyznała mi 8% uszczerbku na zdrowiu z czym się nie zgodziłem i złożyłem odwołanie od decyzji ponieważ ta Pani wciąż działa na moją szkodę.
 3. w dniu 30.03.2017 byłem badany przez lekarza (komisję) ZUS w Chorzowie
  w sprawie odwołania od decyzji ustalającej uszczerbek na zdrowiu  i w/w komisja ustaliła mój uszczerbek na zdrowiu na 12% czym potwierdziła działanie na moją szkodę przez Panią Procner podnosząc uszczerbek na zdrowiu o 50% więcej niż pani doktor.
 4. Dopiero konsultacja u czeskiego ortopedy w 2017 r. wskazała moje przyczyny chorobowe. Lekarz skierował mnie na badanie EMG nerwu, którego wynik potwierdził uszkodzenie nerwu strzałkowego
 5. Nowości u Pana Sebastiana Pabisa. W kwietniu 2018 r  ZUS podniósł mu uszczerbek na zdrowiu na 22% ( orzeczenie w załączeniu). W Bielsku-Białej chcieli go na badaniu  cudownie uzdrowić.  Lekarz  straszył śmiercią ( ortopeda) i nie podniósł uszczerbku zaprzeczając dokumentacji i badaniom, natomiast w Chorzowie podnieśli uszczerbek. Niestety na dzień dzisiejszy następna  sprawa jest w sądzie o dalsze podniesienie uszczerbku na zdrowiu ponieważ ze względu na przeciążanie jednej kończyny przez tak długi czas uległ uszkodzeniu kręgosłup. Wychodzi na to, że lekarze ZUS nawet nie umieją przepisać uszczerbku mylą im się tabele i procenty.                                                           

  33.1  Wniosek z 12.12.2017 o ponowne ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu   33.2  Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika - pismo z 5  marca 2018 r.                        33.3   Decyzja ZUS o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z 5 kwietnia 2018 r.        33.4  Orzecznie lekarza orzecznika ZUS z 8 pażdziernika 2018 r.                                        33.5.  Powiadomienie ZUS o przyjęciu zarzutów - pismo z 10 października 2018 r.   

34.  Sąd Okręgowy w Katowicach w osobie sędzi Zofii Kucharskiej  10 wrzesnia 2019 r.wydał postanowienie, w którym zwolnił od odpowiedzialności zawodowej lekarzy orzeczników: Joanna Helińska i Gabriela Muś, chociaż nazwał ich funkcjonariuszami publicznymi, którzy jak wiadomo ponoszą odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych.    

      

 

             Po cudownym uzdrowieniu mnie przez lekarza orzecznika ZUS w marcu 2015 r., który zakwestionował moje leczenie w szpitalu w Chrzanowie udałem się  prywatnie do „Szpitala pod bukami” i jednocześnie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Wszyscy lekarze z trzech szpitali potwierdzili moją niezdolność do pracy i potwierdzili konieczność kontynuacji leczenia, co jednak uniemożliwili mi lekarze z ZUS.

- kwiecień 2015 r. – skierowanie na operację wystawione przez dr Kozika ( szpital pod bukami)

- maj 2015 r. – skierowanie na operację wystawione przez dr Strycharskiego (szpital
w Chrzanowie)

- marzec 2015 r. – skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez dr Popka (szpital wojewódzki)

- kwiecień 2015 r. – zaplanowana rehabilitacja w marcu na 08.04.2015 (szpital wojewódzki)

- czerwiec 2015  - zaplanowana rehabilitacja (w lutym 2015 przychodnia Komes)

Wszystkie następstwa leczenia w przypadku nieprzerywania leczenia po pierwszej operacji już nie nastąpią ponieważ to również ZUS uniemożliwił mi przeprowadzenie operacji
w terminie wcześniejszym.

 

ZUS odebrał mi prawo do ubezpieczenia chorobowego oraz orzekł, że jestem zdolny do pracy. Spowodowało to u mnie znaczne pogorszenie stanu zdrowia. Zostałem bowiem narażony na ogromny stres i lęk z powodu odebraniem mi jedynego źródła dochodów.

Z powodu odmowy przyznania mi świadczenia rehabilitacyjnego stan mojego zdrowia uległ pogorszeniu. Nie miałem wystarczających środków finansowych jak i możliwości, aby prowadzić dalszą rehabilitację leczniczą, dzięki której mógłbym uzyskać wystarczającą zdolność do pracy.

Gdyby ZUS nie odmówił mi uprawnień do świadczeń rehabilitacyjnych, operacja mogłaby zostać przeprowadzona wcześniej. Ponieważ zostałem pozbawiony uprawnień do świadczeń rehabilitacyjnych musiałem leczyć się prywatnie. Zostałem zwolniony z pracy. Z tego też powodu zmuszony byłem do sprzedaży wartościowych rzeczy, brania pożyczek od znajomych i „para banków”. ZUS sprawił, że widnieję jako dłużnik w BIK. Cała ta sytuacja
z odmową przyznania mi uprawnień do świadczeń rehabilitacyjnych negatywnie wpłynęła na mój stan zdrowia psychicznego. Z tego też powodu, zacząłem brać leki przeciwdepresyjne. Dnia 05.10.2016 r. lekarz psychiatra podczas przeprowadzonej wizyty stwierdził, u mnie depresję dwubiegunową.

Cała ta sytuacja również negatywnie wpłynęła na mojego małoletniego syna, który nie mógł aktywnie korzystać z życia jak dotychczas(nie mieliśmy środków na sport, rozrywkę, edukacje, leczenie, jedzenie, ubrania, itp.) przez prawie półtorej roku byliśmy zmuszeni prawie do żebractwa co niewątpliwie również wpłynęło na psychikę dziecka.

Chciałbym zaznaczyć, że lekarze ZUS-u cały czas kwestionowali moje leczenie
w szpitalu w Chrzanowie (nie rozumiem dlaczego skoro mogę leczyć się w dowolnej placówce), zostałem zmuszony do ponownego rozpoczęcia leczenia u lekarzy w Bielsku-Białej, którzy orzekli to samo co lekarze w Chrzanowie i Biegły sądowy wobec tego niezrozumiałe było działanie lekarzy ZUS-u którzy w cudowny sposób,  niezgodny
z prawdą i stanem faktycznym chcieli mnie uzdrowić czym doprowadzili do w/w rzeczy.

 

                                                                                                Sebastian Pabiś 

 

Korespondencja prokuratorsko-sądowa w

„państwie prawa”

 

Działania  prokuratur w  Bielsku-Białej i w Chorzowie.

Zawiadomienie Jodkowska.

2. Zawiadomienie Rajewska-Dudek.

3  Zawiadomienie Rasiewicz-Procner.

Uzasadnienie zarzutów Jodkowska Procner.

5  Uzasadnienie zarzutów  Joanna Rajewska-Dudek

Zawiadomienie do prokuratury Komisja ZUS

Postanowienie na złożoną skargę

PROKURATURA CHORZÓW zawiadomienie o wszczęciu śledztwa

 9. Postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds.311.2017 Chorzów.

10. Zażalenie na umorzenie śledztwa prokuratura  Chorzów.

11. Pismo do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

12. Pismo z 11.12.2017 prokuratura Bielsko-Biała 

 13. Postanowienie i połączeniu postepowań 21.12.2017 prokuratura Bielsko-Biała

14. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa prokuratura Bielsko-Biała 

 15. Wniosek  o wyłączenie policjanta z udziału w sprawie prokuratura Bielsko-Biała  

  16. Postanowienie z 15.01.2018  prokuratura Bielsko-Biała 

  17. Pismo z 22.12.2018 r. prokuratura Bielsko-Biała

Prawo prasowe rozróżnia rozpowszechnianie informacji o rozprawie sądowej od wypowiadania w prasie opinii co do jej rozstrzygnięcia.

Ratio legis unormowania zawartego w art. 13 ust.1 prawa prasowego nie jest ochrona sądów czy organów ścigania przed naciskami ze strony prasy  wyrażającej z jednej strony poglądy opinii publicznej, z drugiej zaś kształtującej taką opinię – lecz ochrona opinii publicznej, a także oskarżonego, podejrzanego lub stron procesu cywilnego przed przedwczesnymi, pochopnymi  i opartymi na niepełnym materiale dowodowym „rozstrzygnięciami” ferowanymi przez  prasę tzw. „wyroki prasowe”   albo „przesądy”.

  Nie stanowi przekroczenia, wyrażonego w art. 13 ust. 1 prawa prasowego zakazu wykonanie w toku sprawozdań sądowych rażących uchybień postępowania, np. wskazywanie na jego przewlekłość, brak przygotowania sędziego lub prokuratora, niedostatki kultury w prowadzeniu rozprawy, pomijanie części materiału dowodowego, jednak pod warunkiem iż wskazując  na takie i tym podobne fakty, dziennikarz powstrzyma się od komentarzy zdradzających jego przekonanie co do wyniku procesu.

 Działania sądów:

1. Sąd w Bielsku-Białej   -   funkcjonariusze publiczni się wymykają 

2. Sąd w Chorzowie        -   funkcjonariusze publiczni się nie wymykają 

3. Sąd w Bielsku Białej  -  postępowanie się nie toczy  

4. Sąd w Bielsku Białej  - skarga na bezczynność 

 Działania sądu, prokuratury i policji w Bielsku są niezrozumiałe, ponieważ podważają stanowisko Sądu Najwyższego, Który stoi na stanowisku, że uprawnienie musi odnieść się do poświadczenia jakiś okoliczności mających znaczenie prawne, a nie oświadczenia o nich we własnym interesie  " Lekarz nic nie oświadcza we własnym interesie on tylko stwierdza okoliczność mającą znaczenie prawne ten pacjent jest chory" SN 9 stycznia 1976 r. sygn. IV KR 305/75 , SN 25 LISTOPAD 2004 r. sygn. WA 24/04 i inne.
 Również w postanowieniu z Bielska napisane jest " Przy udziale Prokuratora " co jest nieprawdą ponieważ na trzech posiedzeniach sądu ani razu nie było prokuratora. Następnie na początku sąd pisze " Po rozpoznaniu zażalenia na POSTANOWIENIE  FUNKCJONARIUSZA  komisariatu policji III w Bielsku- Białej o odmowie wszczęcia śledztwa   ZATWIERDZONEGO PRZEZ PROKURATORA !!!!  Na końcu sąd pisze SĄD W PEŁNI UTOŻSAMIA SIĘ Z ARGUMENTAMI WSKAZANYMI PRZEZ PROKURATORA I UZNAJE JE ZA SWOJE ??? dalsza część zaprzecza wyrokom SN jak również stanowi faktycznemu, ponieważ artykułów wskazanych w zawiadomieniu było więcej a z dokumentów wynikają jeszcze inne, ale kalifikacja czynów to działka prokuratury.

                                                                                  Sebastian Pabiś 

komentarz z marca 2018

 

1) W Październiku 2017 złożyłem ponowne zawiadomienie do prokuratury ( załączone )  po czym zostałem przesłuchany na policji  w co najmniej dziwnych okolicznościach tzn. w tym samym pokoju obok przy biurku inna Pani policjant przesłuchiwała osobę w sprawie śmierci kogoś " nie wiem czy to miało być zastraszenie mnie ponieważ było ich już kilka, a jedno mam nagrane. Badanie w ZUS o/Bielsko-Biała lekarz podczas badania mówi cyt. orzecznik jak powie, że pacjent jest zdrowy to nie ma mocnych, dalej mówi mi, że nie dożyję emerytury !!!

2) Wysyłam pismo z prośbą o pomoc do PK i ministra Ziobry

3) W grudniu 2017 ze względu na to, że minęło 60 dni i nie dostałem żadnej informacji z prokuratury opłacam opłatę sądową i składam skargę na przewlekłość do sądu okręgowego w B-B ( skarga załączona )

4) W grudniu otrzymuję pismo z Prokuratury Okręgowej ( pismo załączone ) informujące mnie o przekazaniu dokumentów do Prok. Rejonowej celem ustosunkowania się do pism skierowanych prze zemnie do PK i ministra Ziobry.

5) Sprawę ma rozpatrywać ten sam prokurator i policjant co poprzednio ???? (w mojej ocenie osoby do zadań specjalnych tym bardziej, że policjant przesłuchujący mnie w 2016 r. łamał wszystkie moje prawa tj. nie pisał tego co mówiłem, niektóre dowody kazał mi zostawić do sądu i pouczenie o moich prawach wręczył mi po przesłuchaniu przez co nie powołałem świadków itd. ) Dzwoni do mnie w/w policjant i chce mnie przesłuchiwać. Poinformowałem go, że składam wnioski o wyłączenie jego i prokuratora. Po złożeniu wniosków dostaję odpowiedz, że są bezzasadne ???!!!

6) Po złożonej skardze Prok. Rejonowa zaczyna działać. !9 stycznia wysłane 15.01.2018 r. Otrzymuję z prokuratury dwa pisma ( w załączeniu ) w jednym zostaję poinformowany, że moje zawiadomienie z Października 2017 r.  zostaje połączone z zakończoną  sprawą z 2016 r. Według mnie jest to bzdurą jak można połączyć nową sprawę do czegoś teoretycznie zakończonego ???
 Oraz drugie pismo od w/w prokuratora informujące mnie, że zostanę przesłuchany.

7) policjant wysyła mi wezwanie które odbieram po wyznaczonym terminie przesłuchania ????
8) Składam pismo na dziennik podawczy komendy policji informujące go o terminach przewidzianych na doręczenie
9) w/w wysyła mi drugie wezwanie na 15.02.2018 r. które i tym razem odebrałem 19.02.2018 r. !!!!! SKANDAL !!!!!

10) Udaję się do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej informując ustnie prokuratora o zaistniałej sytuacji oraz o groźbach karalnych, które zostały kierowane do mnie przez lekarza w ZUS-ie. Prokurator po skserowaniu dokumentów, również był zdziwiony jak można w ten sposób połączyć sprawy opisane powyżej. Natomiast co do gróźb powiedział żebym porozmawiał o tym z adwokatem i ewentualnie zawiadomił prokuraturę ????

11) Otrzymuję postanowienie Sądu na złożoną skargę w załączeniu  ( niestety sąd w Bielsku nie raczył poinformować mnie o terminie sprawy ) przy udziale prokuratora ( prokuraturę poinformował ? Pewnie przeszkadzałbym w rozwiązywaniu problemu jak zamieść sprawę pod dywan ) Postanowienie napisane chyba na kolanie. Pomylone daty sąd twierdzi, że postanowienie nie toczy się, a W CHWILI ZŁOŻENIA SKARGI POSTĘPOWANIE NIE TOCZYŁO SIĘ ?????  TOTALNA BZDURA DOKUMENTY ZAŁĄCZONE ŚWIADCZĄ O CZYM INNYM.

TUTAJ NAJLEPIEJ WIDAĆ PANUJĄCE UKŁADY W BIELSKU-BIAŁEJ W CIĄGU JEDNEGO ROKU POSIADAM TRZY BZDURNE POSTANOWIENIA SĄDÓW W BIELSKU POKAZUJĄCE JASNO JAKI PANUJĄ UKŁADY I JAK SIĘ BRONIĄ ZA WSZELKĄ CENĘ, ORAZ KILKA PISM Z PROKURATUR I POLICJI   OBNAŻAJĄCYCH STRONNICZOŚĆ I UKŁADY " MAFIJNE " w Bielsku-Białej

12) Po wizycie u Pana Prezesa Sądu okręgowego w B-B, który po przedstawieniu dokumentów i całej sprawy stwierdził cytuję: wyrok wydał niezawisły sąd ??? Czy na pewno niezawisły ????
Odmówiłem odpowiedzi na piśmie, ponieważ mam dość czytania bzdur w których wymiar niesprawiedliwości pogrąża się coraz bardziej !!!!!

                                                                                    Sebastian Pabiś

od redakcji: stwierdzenie sądu w Bielsku-Białej, że działania medyków  "wymykają się"  wymiarowi sprawiedliwości nie znajdują uzasadnienia w przypadku poświadczania nieprawdy 

 Wytyczne dla lekarzy orzeczników ZUS 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 345176)

 Ilość odsłon:7554650